• Y Stamp

*AHEM*


Mae cylchgrawn Y STAMP yn chwilio am olygydd newydd i ymuno â’r tîm Golygyddol.

Am ba fath o berson yr ydym ni’n chwilio?

  • Rydym yn chwilio am unigolyn* fydd yn medru cydweithio’n dda gyda’r golygyddion eraill, ond a fydd yn dod â rhywbeth newydd hefo nhw at y tîm.

  • Rhywun, felly, sydd â diddordeb mewn celf, theatr, llenyddiaeth neu faes celfyddydol arall y bydd Y Stamp yn elwa o’u harbenigedd. Yn benodol, rydym yn arbennig o awyddus i groesawu ceisiadau gan unigolion yn y byd celf, er mwyn ehangu ar y wedd hon o waith Y Stamp.

  • Mae amrywiaeth yn bwysig i’r Stamp. Hoffem felly annog ceisiadau gan bobl o gefndiroedd lleiafrifol neu sydd yn cael eu tan-gynrhychioli, boed hynny o ran cefndir diwyllianol ac ethnig, o ran rhywedd, cefndir dosbarth neu anabledd.

  • Mae sgiliau cyfrifiadurol, dylunio, neu brofiad o fusnes, cyfrifo neu’r gyfraith hefyd yn bethau gwerth eu hamlygu ar eich cais.

  • Does dim rhaid cael profiad blaenorol o weithio ar gylchgrawn. Dysgu wrth wneud wnaeth y Golygyddion presennol.

Beth ydy’r gwaith?

  • Mae’r gwaith yn cynnwys casglu deunydd, golygu a phrawf-ddarllen, hyrwyddo ar-lein ac ar lawr gwlad, trefnu digwyddiadau a chynnal y wefan. Un o swyddogaethau penodol y Golygydd newydd fydd gweithio fel Cydlynydd Cylchgrawn, rôl fydd yn sicrhau fod y rhifynnau print yn cael eu cydlynu a’u llywio trwy’r wasg mewn modd mor effeithlon â phosib.

  • Nid oes tâl am ymgymryd â’r gwaith hwn. Menter wirfoddol, weithredol yw’r Stamp, a chredwn nad oes yn rhaid wrth bres i wneud rhywbeth o werth bob tro (Ond mae ’na fisgedi yn y cyfarfodydd chwarterol, gan amlaf).

Felly, os ydych chi’n meddwl y gallech chi ymuno â’r criw, a chyfrannu at ddatblygiad Y Stamp, cysylltwch am sgwrs neu anfonwch CV a llythyr o ddiddordeb at golygyddion.ystamp@gmail.com erbyn hanner nos ar y 31 Rhagfyr 2018. Ond dim eiliad yn hwyrach, soz.

* unigolyn di-lol, meddai Llŷr Titus, ond mae lol yn ocê hefyd, rhan fwyaf o’r amser


326 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean