• golygyddionystamp

Cerddi: Lansiad Caryl Bryn - Beth Celyn ac Osian Owen

Updated: Aug 19, 2020


Prin ein bod yn medru coelio fod Y Stamp bellach yn cyhoeddi llyfrau! (a hynny heb ddima o bres cyhoeddus) Fel rhywun sydd wedi bod yn Stampus hefo ni ar hyd y daith peth braf iawn oedd mai cyfrol gan Caryl Bryn oedd y gyntaf i ddod o'r stabl. Mae 'Hwn ydy’r llais, tybad?' ar gael i'w brynu ar y wefan ac mewn siopau llyfrau.

Anodd ydi disgrifio pa mor hapus ydi'r Stampwyr oll ar achlysur fel hwn ac anos ydi disgrifio sut beth oedd y lansiad ond i'r anffodusion rai na allodd ddod draw i rannu yn y miri dyma gip i chi heddiw hefo dwy gerdd gyfarch, un gan Beth Celyn a'r llall gan Osian Owen.

Carmelyn

Rhwng y siocled cynnes

sgyrsiau hir a

siwrneau car hirach,

daethom ni'n ffrindiau,

yn crwydro Cymru

o Fangor Uchaf i

donnau uwch Llangrannog,

ein trydar trydanog

yn annog creadigrwydd,

bodlonrwydd,

a'r hyfdra i rannu

ein lleisiau'n gywiog,

yn gegog,

yn amherffaith

ond yn llawn,

a'n dawn i ddawnsio

i bob melodi a dafla

bywyd atom ni

yn ein cario

o leuad i leuad,

a phob troad newydd,

annisgwyl, yn ein

harwain ni nôl

i gyd-drydar yn eiddgar,

ein geiriau'n inc

yn gadael eu marc,

fel tatŵ parhaol,

yn treiddio'n ddyfn.

Beth Celyn

I gyfarch Caryl

Yng ngwaddol dy beint olaf,

mae agor briw, mae gwawr braf

bore’n hoes, a’r briwiau’n iach

oll, ac o’u gwneud nhw’n hyllach

drwy eu hagor, drwy regi

ar ddalen, dy awen di

heno sy’n cael ei geni.

Yn y gân mae blas y gwin,

hafau o grwydro pafin

y dre, a sodro awen

yr hwyr ar y muriau hen.

Tusw’n lludw. Lleuadau’r

bore gwyn a’r bar ar gau

ac yma’n oriau’r giamocs

‘os mêts, mêts’, mae ogla smôcs

dy Awst. Mae delwau distaw

ar lan môr llan, law yn llaw.

Mae troi’r rhod. Mae twrw’r ha’,

neu ysu am ’rha nesa’n

atgofion sydd yn cronni

yn win da’n dy wydryn di.

Dyna ni, dau gi â’u gwên,

yn hawlio un dudalen.

Dau di-ofn, dau ystyfnig

yn oriau mân chwarae mig.

Yn nhir neb tafarnau hen,

dau wobli, a dau’n dablen.

Sylwaist ar y gwir solet,

y gwir rhydd dros sigaret.

Un nos olau, fe sylwais,

draw i’r lloer…mai ‘hwn di’r llais…’

Osian Owen

A chofiwch gysylltu os oes gennych chi syniad am gyfrol a/neu bamffled!


71 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean