• Iestyn Tyne

Galwad Agored: Springboard - Amgueddfa Cymru


Galwad am gyfrannwyr

Bydd Amgueddfa Cymru yn lansio cylchgrawn celf rhyngweithiol, ar-lein yn Hydref 2020. Y nod yw rhoi llwyfan i leisiau amrywiol siarad am y casgliad celf cenedlaethol yn Amgueddfa Cymru, ac annog trafodaeth gyfoethog am ddiwylliant gweledol yng Nghymru. Bydd yn llwyfan i drafodaeth a sgwrs fydd yn llywio datblygiad profiad ar-lein Amgueddfa Cymru, yn ogystal â’r rhaglen arddangosfeydd.

Bydd rhifynnau misol y cylchgrawn yn cynnwys erthyglau neu brojectau celf ar-lein gan bobl o bob cwr o Gymru mewn amryw gyfryngau digidol. Ymhlith y cyfranwyr bydd artistiaid, pobl ifanc, addysgwyr, academyddion, awduron a sefydliadau partner.

Cyfrannu

Rydym yn gwahodd pobl o bob cwr o Gymru i gyfrannu erthyglau (hyd at 2000 o eiriau), projectau celf ar-lein, neu ymyrriadau celfyddydol ar gyfer ein rhifynnau thematig misol. Croesewir cyfraniadau mewn unrhyw gyfrwng i’w cyhoeddi ar y platfform ar-lein, gan gynnwys fideo, sain a chyfryngau wedi’u mewnblannu.

 hithau’n Fis Hanes Pobl Dduon ym mis Hydref bydd y rhifyn cyntaf yn canolbwyntio ar fudiad Black Lives Matter. Rydym yn chwilio am gyfraniadau yn cynnwys elfennau o’r canlynol:

1) Deunydd dewr a deniadol yn adlewyrchu hanes ac arferion cyfoethog y diwylliant gweledol yng Nghymru

2) Ymateb i waith yng nghasgliad Amgueddfa Cymru

3) Rôl celf ac artistiaid yn sbarduno newid

4) Profiadau personol

5) Awgrymiadau ar sut y gall addysg adlewyrchu ac ymdrin â’r drafodaeth hon

6) Sut y gellir ailddychmygu’r dyfodol.

Mae croeso i chi gyfeirio at weithiau ar Casgliadau Arlein Amgueddfa Cymru, neu gelf weledol arall y mae gennych hawl i’w atgynhyrchu.

Does dim rhaid bod yn feirniad celf. Rydym am glywed gwahanol leisiau sy’n edrych ar ddiwylliant o safbwynt gwahanol – safbwynt pobl anabl, cyfiawnder cymdeithasol, iechyd ac ati. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg.

Dyddiad cau ceisiadau ar gyfer y rhifyn cyntaf yw 1 Medi 2020.

Sylwer – Rhaid cyflwyno gwaith gwreiddiol sydd heb ei gyhoeddi o’r blaen.

Y broses ymgeisio

· Cyflwyno crynodeb 200 gair o’r erthygl neu’r project i lara.davies@amgueddfacymru.ac.uk

· Enw, cyfeiriad, manylion cyswllt a pharagraff byr yn cyflwyno eich hun

· Bydd panel cymysg yn adolygu’r crynodebau o fewn 10 diwrnod ac yn penderfynu ar rai i’w datblygu

· Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn tâl (£250) am eu cyfraniad

· Efallai y byddwn yn cysylltu i holi am gyfraniadau i rifynnau i ddod

Os ydych chi’n ystyried cyfrannu ac am wybod rhagor, cysylltwch â lisa.edgar@amgueddfacymru.ac.uk.

Rhowch wybod hefyd os oes gennych chi syniadau am gwestiynau eraill y dylem fod yn eu gofyn am ddiwylliant gweledol Cymru.

Rhifynnau i ddod:

Isod mae’r themâu ar gyfer y rhifynnau i ddod. Rydym am blethu syniadau ac yn deall bod nifer o’r themau yn croesi ac yn cydblethu. Rydym yn croesawu ceisiadau neu diddordeb mewn unrhyw rhifynnau sydd i ddod.

• Diwylliant gweledol a iechyd. Oes lle i ddiwylliant gweledol ym myd iechyd a lles?

Dyddiad cau ceisiadau – 1 Medi 2020

• Diwylliant gweledol, arian a grym. Beth yw’r cysylltiad rhwng celf a grym yng Nghymru ddoe a heddiw? Oes gan bawb y fraint i gyfrannu, neu dim ond criw dethol?

• Iaith weledol y dyfodol. Yn oes Instagram a chyfryngau torfol digidol, oes ieithwedd newydd yn ymddangos?

• Celf a’r Amgylchedd. Yw celf yn fwy nag arf ymgyrchu mewn argyfwng hinsawdd? Yw artistiaid yn gwneud gwahaniaeth?

• Diwylliant gweledol a rhywedd. Y ‘safbwynt gwrywaidd’, stereoteip a chynrychiolaeth rhywedd mew diwylliant gweledol ac yn y celfyddydau.

• Diwylliant gweledol Cymru. Beth ydyn ni’n ei olygu wrth ddweud ‘Diwylliant Gweledol yng Nghymru? Sut ydyn ni’n siarad am y celfyddydau yn Gymraeg?

Dyddiad cau ceisiadau – 14 Medi 2020Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean