Rhestr Ddarllen: Pump o Insta-feirdd - Iestyn Tyne

02.04.2019

ychwanegwyd gan

 

Ydy’r enwau Rupi Kaur, Atticus a Cleo Wade yn golygu unrhyw beth i chi? Mae’n bosib iawn mai dyma enwau rhai o feirdd mwyaf poblogaidd y byd ar hyn o bryd, os nad erioed. Cyfrol gyntaf Kaur o gerddi, milk & honey yw’r gyfrol o farddoniaeth gyda’r gwerthiant uchaf yn hanes y byd – 3.5 miliwn o gopïau, ac mae’n parhau i godi. Mae’r nifer mor fawr nes ei fod yn anodd ei amgyffred.

 

Rupi Kaur. Llun Joe Carlson, Wikimedia Commons

 

Kaur yw’r ffigwr mwyaf blaenllaw ym mudiad newydd yr insta-feirdd, ffenomenau sydd yn profi llwyddiant ysgubol â’u cerddi byrion a gyhoeddir ar y cyfryngau cymdeithasol, ac yn benodol ar blatfform instagram. Dyma griw sydd yn nabod eu cynulleidfa ac yn gwybod beth sy’n plesio; criw sydd yn bobl fusnes craff ac yn llwyddo i sicrhau fod eu barddoniaeth yn llwyddiant masnachol.

 

Mae hyn yn codi trafodaethau difyr; rhai yn adeiladol ac eraill heb fod felly. Byddai’r beirniad llenyddol llym, o gyfosod cerddi Atticus â’i safonau a’i feini prawf ei hun, yn eu wfftio fel pytiau tila ac anfarddonol sy’n gyforiog o ystrydebau; ond byddai un o ddilynwyr Atticus ei hun yn dweud mai dyma’r tro cyntaf iddynt deimlo fod bardd yn siarad â nhw - yn mynegi eu hemosiynau mewn ychydig o eiriau a hynny trwy gyfleustra cyfrwng gweledol deniadol fel instagram. Mae’n bosib fod y gwirionedd, fel y mae mor aml, yn disgyn yn y tir neb rhwng dau begwn barn.

 

Beth bynnag eich barn - boed yn rholiwr llygaid neu’n ddilynwr brwd - yr hyn sy’n sicr yw bod yma gyfrwng newydd eto fyth sydd yn cynnig rhywbeth amgenach i’r crëwr na’r gair du ar bapur gwyn. Mae’r rhyddid i gyflwyno gwaith mewn modd gweledol, a chreu rhywbeth sydd efallai yn fwy brau a byrhoedlog na’r copi print - yn cynnig yr ymateb sydyn dros yr argraff arhosol - yn apelio at lawer, ac yn gyflwyniad i ddarllen barddoniaeth yn ehangach.

 

Mae yna griw o feirdd sy’n sgrifennu yn y Gymraeg sydd yn dewis instagram fel cyfrwng i’w barddoniaeth. Maent yn amrywio’n fawr o ran y ffurfiau, y themâu a’r arddulliau a ddewisir ganddynt, yn ogystal â’r modd y maent yn mynd ati i gyflwyno chwistrelliad o’r gweledol i’w gwaith. Dyma gasglu rhestr o rai ohonynt ynghyd, gan obeithio y cewch chi flas ar yr insta-seigiau blasus a geir ganddynt. Dylid nodi mai fy mwriad yma yw cyflwyno’r beirdd hynny sy’n cyhoeddi cerddi ar ffurfiau sydd rhywsut yn unigryw i blatfform instagram a’r hyn a gynigir ganddo, yn hytrach na rhai sy’n defnyddio’r cyfrwng i rannu eu cerddi yn fwy cyffredinol.

 

-----

 

@daidafod

 

Myfyrdodau ar ffurf rhigymau neu hen benillion dwyieithog – ac weithiau, rhai sy’n cyfuno Cymraeg a Saesneg o fewn yr un gerdd – a geir gan @daidafod ar ei gyfrif. Mae'n eu cyflwyno yn ddwyieithog yn nhestun y cofnod, gyda’r llun uwchben yn cyd-fynd â rhyw agwedd ar y geiriau. Cerddi rhythmig ar fesurau cofiadwy yw’r rhain, gyda’r themâu yn amrywio o lên gwerin i’r tywydd, ac o fyd natur i fewnsyllu.

 

 

@hywelgriffiths1983

 

Gobaith @hywelgriffiths1983 yn ystod 2019 yw creu cyfres o englynion sydd ‘wedi eu hysbrydoli gan ymchwil, straeon, darganfyddiadau neu syniadau gwyddonol yr wyf yn dod ar eu traws’. Cyhoeddir y rhain ar ei gyfrif wedi eu gosod dros ddelweddau sy’n adlewyrchu’r hyn a fynegir yn ei gerdd.  Dilynwch yr hashnod #englyniongwyddonol

 

@morwenjones

 

Mae @morwenjones yn defnyddio ei chyfrif instagram i rannu haiga yn Gymraeg a Saesneg. Mae mesur yr haiku yn ei gynnig ei hun yn naturiol ar gyfer y myfyrdodau tyner hyn ar natur yr eiliadau lleiaf yn rhod y tymhorau. Mae hi’n clywed ‘arogl ddoe / trwy ffroenau heddiw / sawr chwerwfelys gwymon' ac un bore hi yw ‘y cyntaf ar y traeth / cyfarfod fy hun / ar y ffordd yn ôl’. Mae’n gosod ei geiriau dros luniau sy’n cyfannu'r ddelwedd a gyflëir, yn hytrach na’i hategu. Dilynwch yr hashnod #pethaufelhyn

 

 

@rhystrimble

 

Defnyddia @rhystrimble gyfresi o ddelweddau i greu cerddi collage trawiadol sy’n llenwi ei ffrwd instagram. Yn ddiweddar, bu’n defnyddio llawer ar sganiwr sy’n ei alluogi i gynnwys ei hun o fewn y cerddi gweledol hyn. Dyma un o’r beirdd mwyaf arbrofol sy’n cyhoeddi cerddi Cymraeg ar y we. Dilynwch yr hashnod #scannerart

 

@geiriaugwain

 

Yn debyg iawn i rai o’r insta-feirdd mwyaf enwog, cyhoeddir mwyafrif cerddi dwyieithog @geiriaugwain ar gefndiroedd plaen mewn ffont ddeniadol, unffurf, sy’n ymdebygu i ffont teipiadur. Difyr yw’r ffaith fod y cerddi Saesneg ar y cyfrif yn tueddu i drafod themâu mwy cyfoes neu dywyll, tra bod nifer o’r rhai Cymraeg yn fwy traddodiadol neu delynegol eu naws.

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean